Heximus / El. prekyba / Privatumo politika

Privatumo politika

1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

1.1 UAB “Heksimus” darbuotojai, vykdydami darbines funkcijas ir tvarkydami asmens duomenis, laikosi šiame Taisyklių skyriuje nurodytų principų, pagal šiame Taisyklių skyriuje nurodytas sąlygas.
1.2 UAB “Heksimus” tvarko asmens duomenis šiais tikslais:
1.2.1 Tiesioginės rinkodaros, siekiant pasiūlyti UAB “Heksimus” klientams bei jos interneto puslapio lankytojams ar juos informuoti apie UAB “Heksimus” (vienos ar kartu su savo partneriais) teikiamas paslaugas ir/ar produktus, skelbiamas akcijas, taikomas nuolaidas, sveikinti UAB “Heksimus” bei jos interneto puslapio lankytojus valstybinių ir asmeninių švenčių progomis.
1.2.2 UAB “Heksimus” klientų lojalumo programų vystymo tikslais, siekiant pasiūlyti interneto puslapio lankytojams, klientams galimybę dalyvauti organizuojamuose žaidimuose, loterijose, taip pat siekiant pateikti nuolatiniams lankytojams/klientams specialius pasiūlymus bei suteikti papildomas nuolaidas.
1.2.3 Nuolaidų suteikimo ir perteklinių nuolaidų suteikimo prevencijos tikslais.
1.2.4 Klientų aptarnavimo, registravimo ir identifikacijos tikslais.
1.3 Asmens duomenys UAB “Heksimus” renkami tik teisės aktų ir šių Taisyklių nustatyta tvarka. UAB “Heksimus” asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko tik gavusi išankstinį asmens duomenų subjekto sutikimą.

 

2. Asmens duomenų šaltiniai

2.1 UAB “Heksimus” asmens duomenis renka iš šių šaltinių:
2.2 Duomenys, tvarkomi Taisyklių 1.2 punkte nurodytais tikslais, gaunami tiesiogiai iš asmens duomenų subjekto, kuris duomenis UAB “Heksimus” pateikia užpildydamas Bendrovės interneto puslapyje esančias arba Bendrovės parengtas ir atspausdintas popierines formas ar anketas.
2.2.1 Duomenys, tvarkomi Taisyklių 1.2 punkte nurodytais tikslais gaunami tiesiogiai iš asmens duomenų subjekto, kuris duomenis UAB “Heksimus” pateikia įvesdamas atitinkamą informaciją Bendrovės interneto puslapyje arba bet kuriuo kitu būdu susisiekęs su UAB “Heksimus” ir pateikdamas atitinkamą informaciją Bendrovei paslaugos gavimo metu.
2.2.2 UAB “Heksimus”, nepažeisdama Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų, turi teisę gauti asmens duomenis iš kitų asmens duomenų teikėjų (įskaitant asmens duomenų gavimą pagal sudarytas asmens duomenų teikimo sutartis). Šiame punkte nurodytais atvejais gautus asmens duomenis Bendrovė tvarko ir naudoja nepažeisdama Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei asmens duomenų teikimo sutarties nuostatų.
2.3 UAB “Heksimus” tvarkydama asmens duomenis laikosi sąžiningumo, tikslingumo ir proporcingumo principų, nekaupia ir netvarko perteklinių duomenų.
2.4 UAB “Heksimus” šių Taisyklių 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 ir 1.2.4 punktuose nurodytais tikslais renka ir tvarko šiuos asmens duomenis: asmens vardas, pavardė, mobiliojo ryšio telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamos vietos adresas, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, įmonės PVM kodas.

 

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1 Asmens duomenys UAB “Heksimus” tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai. UAB “Heksimus” tvarko asmens duomenis, kai šiuos duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB “Heksimus” arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
3.2 Bendrovė tvarkydama asmens duomenis laikosi ADTAĮ, šių Taisyklių bei savo vidaus teisės aktų.
3.3 Asmens duomenys Bendrovėje yra tikslūs ir, jeigu tai reikalinga asmens duomenims tvarkyti, nuolat atnaujinami. Asmens duomenys tikslinami ir atnaujinami, kai tik duomenų subjektas praneša apie jų pasikeitimą. Asmens duomenų subjektai, kurie yra užsiregistravę UAB “Heksimus” elektroninės prekybos puslapyje, gali patys valdyti savo asmens duomenis (juos tikslinti, pildyti, atnaujinti) prisijungę prie sistemos.
3.4 Asmens duomenys Bendrovėje laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti, kai to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
3.5 Bendrovės vadovas ar jo įgalioti asmenys užtikrina, kad būtų laikomasi pagrindinių duomenų apsaugos principų Bendrovėje. Reikiamais atvejais šie asmenys imasi atitinkamų organizacinių priemonių (įsakymai, nurodymai, rekomendacijos), kad asmenys, kurie atlieka asmens duomenų tvarkymo veiksmus, laikytųsi asmens duomenų valdytojui galiojančių prievolių.
3.6 Asmens duomenis Bendrovėje tvarko tik tie asmenys, kuriems duomenys yra būtini jų darbo funkcijų vykdymui:
3.6.1 Asmenys, atsakingi už Bendrovės marketingo politikos vykdymą bei tiesioginį bendravimą su Bendrovės klientais.
3.6.2 Asmenys, atsakingi už informacinių technologijų aptarnavimą bei palaikymą.
3.6.3 Asmenys, atsakingi už Bendrovės valdomoje teritorijoje kilusių incidentų valdymą bei sprendimą, Bendrovės ar jos interneto puslapio lankytojų pareikštų pretenzijų nagrinėjimą.
3.7 Duomenų subjektams yra užtikrinama teisė žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis ir įgyvendinti kitas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytas teises.
3.8 Bendrovė, kaip asmens duomenų valdytojas, imasi visų reikalingų priemonių, kad duomenų subjektas galėtų įgyvendinti savo teises. Duomenų subjekto prašymu, pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą, Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su Bendrovėje esančiais jo asmens duomenimis ir kaip šie duomenys yra tvarkomi. Asmens duomenys duomenų subjektui pateikiami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Už duomenų paiešką, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, duomenų subjektui gali būti nustatomas mokestis.
3.9 Bendrovė užtikrina, kad visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikta aiškiai ir suprantamai.
3.10 Duomenų subjekto teisė reikalauti ištaisyti, sunaikinti ir sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus realizuojama Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
3.11 Už melagingą, klaidingą ar neteisingą duomenų pateikimą atsako duomenis pateikę asmenys Lietuvos respublikos įstatymų numatyta tvarka. Bendrovė neturi pareigos tikrinti ir netikrina asmenų pateiktų duomenų tikrumo ar atitikimo savo iniciatyva.
3.12 Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Bendrovė gali teikti jų tvarkomus asmens duomenis tretiesiems asmenims.

 

4. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

4.1 Bendrovės klientų asmens duomenys, saugomi elektroninėje laikmenoje sukuriant Bendrovės ar jos tinklalapio lankytojų/klientų duomenų bazę. Bendrovės lankytojų duomenis, gautus lankytojams/klientams užpildant popierines formas ar anketas, į duomenų bazę suveda Bendrovės ir partnerių (prekybos centrų) darbuotojai, Bendrovės vadovo įsakymu paskirti atsakingais už asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje.
4.2 Asmens duomenys duomenų bazėje saugomi 5 metus nuo lankytojo/kliento paskutinio apsilankymo Bendrovės valdomose vietose, kur teikiamos Bendrovės paslaugos ar jos interneto puslapyje datos, priklausomai nuo to, kuris iš šių įvykių vyko vėliau. Paskutiniu lankytojo apsilankymu laikomas lankytojo apsilankymas Bendrovės valdomose vietose, kur teikiamos Bendrovės paslaugos ar jos interneto puslapyje, kurio (apsilankymo) metu buvo nustatyta apsilankiusiojo asmens tapatybė;
4.3 Asmens duomenys, gauti 1.2.3 ir 1.2.4 punktuose nustatyta tvarka, saugomi 5 metus nuo duomenų gavimo ar paskutinio šių duomenų atnaujinimo dienos.
4.4 Asmens duomenys, gauti iš kitų asmens duomenų teikėjų šių Taisyklių 2.1.4 punkte nustatyta tvarka, saugomi 5 metus nuo duomenų gavimo ar paskutinio šių duomenų atnaujinimo dienos.

 

5. Konfidencialumas ir saugumas

5.1 Bendrovė užtikrina, kad yra įgyvendinamos tinkamos organizacinės ir techninės priemonės, skirtos apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto naikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bendrovės įgalioti asmenys arba darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Konfidencialumo principo darbuotojai turi laikytis ir pasibaigus darbo santykiams.
5.2 Bendrovė užtikrina, kad duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys ir su Bendrovėje tvarkomais asmens duomenimis galintys susipažinti darbuotojai pasirašytinai susipažintų su šiomis Taisyklėmis ir tuo įsipareigotų saugoti asmens duomenų paslaptį, jei šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai.
5.3 Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys darbuotojai imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugodami laikmenas su asmens duomenimis tinkamai ir saugiai, bei vengiant nereikalingų kopijų darymo.
5.4 Bendrovės darbuotojai, kurių kompiuteriuose saugomi asmens duomenys arba iš kurių kompiuterių galima patekti į tas Bendrovės vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, savo kompiuteriuose naudoja slaptažodį, sudarytą iš ne mažiau kaip 8 simbolių, kurių bent vienas turi būti skaičius. Šiuose kompiuteriuose rekomenduotina apriboti prieigą prie naudojamų duomenų užrakinant programas, turinčias prieigą prie asmens duomenų, po tam tikro neveiklumo laiko.
5.5 Darbuotojų kompiuteriuose esančios kompiuterinės bylos, kuriose kaupiami asmens duomenys, nėra prieinamos kitų kompiuterių vartotojams. Kompiuteriuose rekomenduojama kartą per mėnesį atnaujinti antivirusinę programą.
5.6 Bendrovės interneto svetainės yra parengtos taip, jog maksimaliai apribotų galimybes viešai veikiančioms interneto paieškos sistemoms ir paieškos variklių robotams prieiti prie Bendrovėje saugomų asmens duomenų.

 

6. Slapukai

Norint užtikrinti internetinės svetainės tinkamą veikimą, į Jūsų įrenginį įrašome mažas duomenų rinkmenas, vadinamas slapukais. 

Slapukai – tai nedideli informacijos failai, kuriuos jūsų naudojamo įrenginio (kompiuterio, telefono ar planšetės) naršyklė priima iš svetainės, kurioje lankotės, ir išsaugo jūsų įrenginyje. Slapukai leidžia svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visomis svetainės galimybėmis. Taip pat slapukai leidžia stebėti lankymosi svetainėje dažnumą ir rinkti bendrą statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių.

Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kurie:

  • Atpažintų, ar svetainėje naršo tas pats lankytojas, kuris jau buvo apsilankęs;
  • Nustatytų Jūsų sutikimą, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų įrenginiuose;
  • Pateiktų Jūsų peržiūrėtų prekių sąrašą;
  • Pagal lankytojo naršymo svetainėje istoriją pritaikytų lankytojui internete rodomą reklamą;
  • Fiksuotų statistiką apie svetainės lankomumą;
  • Prisimintų Jūsų, kaip „Google“ paslaugų naudotojo, atliktus pasirinkimus.

Slapukų naudojimo teisinis pagrindas – mūsų teisėti interesai yra užtikrinti techninį svetainės funkcionalumą (pvz., pirkinių krepšelio veikimą), o kai slapukai naudojami Jūsų parinktims įsiminti, statistiniais ir pritaikytos reklamos teikimo tikslais – Jūsų sutikimas. Toliau skyriuje „Slapukų kontroliavimas“ galite sužinoti, kaip atšaukti Jūsų duotus sutikimus dėl slapukų naudojimo.

Naudojamų slapukų rūšys:

  • _fbp / fr - slapuką nustato Facebook norint parodyti vartotojams atitinkamą reklamą ir įvertinti bei patobulinti reklamą. Slapukas taip pat stebi vartotojo elgesį svetainėje, turinčioje Facebook Pixel ar Facebook įskiepį;
  • _ga - Google Analytis slapukas, naudojamas lankytojų, seansų, kampanijų duomenims apskaičiuoti ir svetainės naudojimo statistinei analizei stebėti. Slapukai saugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį unikaliems lankytojams identifikuoti.

Slapukų kontrolliavimas

Galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija pateikiama adresu aboutcookies.org arba allaboutcookies.org. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Tačiau informuojame, kad tokiu atveju Jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Čia galite atsisakyti atskirų reklamos paslaugų teikėjų slapukų: